regulamin


1. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego przestrzeganie.

2. PAKO nie zwraca kosztów za wykupiony i częściowo nie wykorzystany karnet. Wyjątek mogą stanowić szczególne przypadki losowe braku możliwości korzystania z siłowni. O ich zaistnieniu należy niezwłocznie powiadomić obsługę.

3. Osoby z dolegliwościami zdrowotnymi mogą uczestniczyć w zajęciach jedynie po konsultacji z lekarzem i na własną odpowiedzialność.

4. PAKO nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób przebywających na terenie obiektu powstały w wyniku stanu zdrowia oraz nie przestrzegania regulaminu.

5. Osoby poniżej 15 roku życia mogą brać udział w zajęciach jedynie pod nadzorem dorosłego opiekuna.

6. Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych na terenie siłowni może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody.

7. W pomieszczeniach siłowni obowiązuje czyste, zmienne obuwie sportowe oraz odpowiedni strój.

8. Korzystający z usług PAKO zobowiązani są do zachowania higieny osobistej i czystości.

9. Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione w szatni i bez opieki.

10. Podczas ćwiczeń na siłowni zaleca się  korzystanie z ręcznika.

11. Obowiązuje zasada poszanowania wyposażenia.

12. Zabrania się wykorzystywania przyrządów do ćwiczeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

13. Korzystający z urządzeń na siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.

14. Po zakończeniu danego ćwiczenia należy odłożyć sprzęt na przeznaczone do tego celu miejsce.

15. Zabrania się na terenie PAKO spożywania alkoholu, środków odurzających                            i niedozwolonych środków farmakologicznych.  Obowiązuje również zakaz wstępu dla osób pod wpływem w/w środków.

16. Obsługa siłowni sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie siłowni zobowiązane są do podporządkowania się jej nakazom.

17. O wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu sprzętu należy informować obsługę.
2009 pakoszczecinek .pl